NEWS


IZULU WATER & ENVIRONMENTAL CONSERVATION LUXEMBOURG ASBL

iSandla nqeSandla - Hand in Hand


19. February 2020


M E R C I

Am Numm vun Izulu Water a.s.b.l. Lëtzebuerg, well ech dem Jill Deister an senger Famill villmools Merci soen, dass si d´Spenden – fir dem Jill ze gedenken, Izulu Water zoukomme gelooss hunn.

Souguer nach Gëscht si Spenden op onse Konto gefloss.

Trotz deem trauregen Ulass – ass dat do Resultat u Spenden net ze gleewen. Ronn 600 Mënschen hunn dem Jill op sengem leschte Wee Äddi gesot.

Et sinn 30.000 Euro zesummekomm. Wat hei a Südafrika sou vill Geld ass. Mir kennen domat 12 Buerlächer realiséieren.

Merci un all Eenzelen fir Är Spend. Ech halen Iech um Lafenden, wéi vill Leit duerch dës Aktioun elo gehollef gëtt. Wéi vill Leit elo all Dag iwwer normaalt Waasser kënne verfügen. Schätzungsweis 5000. Mee all Detail gëtt gepost.

Fotoen vun dem Jill sengem éischte Waasser-Projet. 

 

27. Januar 2020

Iwwert däin Doud ewäsch hëllefst du Jill - hei a Südafrika ëppes ze bewirken. Du wëlls a wollst och zu Liewenszäiten - aanere Mënschen déi näischt hunn hëllefen.

Mär maachen dat fir dech léiwt Jill - deng Doën ginn agesat fir Schoulkanner hei am KwaZulu Natal - deer ärmster Géigend a Südafrika direkten Zougang zu propperem Drénkwaasser ze ginn.

Vill ze jonk bass du gaangen - onst Matleed un d´Famill a besonnesch d´Elteren Danièle an Ant Deister an dem Jill säi Liëwenspartner, de Gilles Eckes.


17. Dezember 2019

De 17.12.2019 huet den Zykel 2 aus der Burg - a klenge Musikal iwwert "Wichtelcher" opgefouert.

Op den Malou Thommes seng Initivativ goufen do och Souen gesammelt fir Izulu Water. Mat der Ennerstëtzung vum Schoulmeeschter Faber Philippe an der Joffer Michèle Merlevede koumen esou 360 Euro fir onse Waasserprojet zesummen.

Eng wonnerbar Iddie an e ganze grousse Merci vun hei.

Dat Geld gëtt an e kommend „Borehole“ fir eng weider Schoul genotzt.

Am 17.12.2019 wurde vom „Zykel 2 aus der Burg“ ein kleines Musikal über „Wichtelcher“ aufgeführt.

Malou Thommes nutzte diesen Tag um auch Izulu Water hier in Südafrika zu unterstützen. Der Lehrer Faber Philippe sowie die Lehrerin Michèle Merlevede standen ebenfalls hinter dieser Idee.

Es kamen rund 360 Euro zusammen, die für ein kommendes „Borehole“ für eine hiesige Schule eingesetzt werden.

Grossen Dank von unserer Seite für diese coole Idee und Spende.
NOVEMBER 2019

Eine kleine Weihnachtsgeschichte

Vor fünf Jahren traf Marc Graas eine wunderbare Entscheidung. Anstelle von einem Weihnachtpräsent für die Kunden der Firma Pneus Graas, geht das dafür vorgesehene Geld an eine Hilfs-Organisation.

Als ich in Luxemburg war lud die Familie Graas mich zum Abendessen ein. Mit den Worten „Und dieses Jahr ist es an dir" teilten sie mir mit, dass die Organisation Izulu Water & Environmental Conservation unterstützt werden soll.

Was für ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Wir können nun zwei weitere „Boreholes" in hiesigen Schulen realisieren. Das bedeutet Trinkwasser für mindestens 300 Kinder.

Von ganzem Herzen ein Großes Dankeschön an euch, Joëlle, Marc, Anne und Philippe und somit an die Firma Pneus Graas.

Es motiviert und erfüllt mich mit Freude zu sehen, dass es noch immer Menschen gibt, die anderen Menschen helfen wollen.

Mit einem Dankeschön an alle anderen Spender wünsche ich euch jetzt schon ein besinnliches, frohes Weihnachtsfest.

NOVEMBRE 2019

Petit Conte de Noël

Il y a 5 ans, Marc Graas a pris de bonnes résolutions, c’est-à-dire au lieu d´offrir des cadeaux de fin d´année aux clients de la firme « Pneus Graas », il ferait un don à une association de charité.

Lors de mon dernier séjour à Luxembourg, la famille Graas m´a invité chez eux. Pendant le dîner, ils m´ont annoncé que cette année-ci ce sera « Izulu Water and Environmental Conservation » qui sera soutenue par leur don.

Quel merveilleux cadeau de Noël !

Ceci nous permettra de réaliser 2 forages d´eau pour des écoles locales. Cela signifie avoir de l´eau potable pour 300 enfants.

Un grand Merci à vous, Marc, Joëlle, Anne, Philippe et bien sûr à la firme « Pneus Graas ».

C’est motivant et cela me réjouit de voir qu´il-y-a toujours des personnes voulant aider des populations nécessiteuses.

En remerciant aussi tous les autres donateurs, je vous souhaite dorénavant un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d´année.NOVEMBER 2019

A short Christmas story.

Five years ago, Marc Graas made a wonderful decision. Instead of a Christmas present for the customers of the company Pneus Graas, the money provided goes to an aid-organization.

When I was in Luxembourg, the Graas family invited me for dinner. With the words "And this year it's for you," they told me that Izulu Water & Environmental Conservation should be supported.

What a wonderful Christmas present.

We can now realize two more "Boreholes" in local schools, which means drinking water for at least 300 children.

With all my heart a big thank you to you, Joëlle, Marc, Anne and Philippe and thus to the company Pneus Graas.

It motivates and fills me with joy to see that there are still people who want to help other people.

With a thank you to all other donors, I wish you a merry Christmas.Phone: +352 48 14 201 - email: leudelange@graas.lu - internet: http://graas.luCalendar Project 2020

Kalender-Aktion 2020


3 photographers, Carmen Leardini / Photocreative.lu from Luxembourg, Lisa / LIOSPhotos and Boris Wild & Free from Germany visited South Africa. 

3 photographers, who have seen with their own eyes how big the need  is with drinking water. 

3 photographers, who are also friends, had the idea of ​​supporting Izulu Water and Environmental Conservation NPC with a calendar, and their wonderful photos here from South Africa. 

Christmas is not far away and therefore the thought of doing good. Having a gift for your loved ones and at the same time providing help is a wonderful idea. 

Calendar in A3 with high-quality and unforgettable photos. 

Price: 35 Euro + 5 Euro shipping. 

Please send the order with the address to info@izuluwater.org. 


Or simply transfer the amount to the following account: 

IZULU WATER - Luxembourg BCEE:                                                IBAN LU88 0019 5255 2038 0000                                                       BIC: BCEELULL 

Note - (x) Calendar and your email address so that we can contact you. 

Delivery in 2 weeks.

3 Fotografen, Carmen Leardini / Photocreative.lu, aus Luxemburg, Lisa / LIOSPhotos und Boris Wild & Free aus Deutschland haben Südafrika besucht.

3 Fotografen, die mit eigenen Augen gesehen haben wie groß die Not hier mit Trinkwasser ist.

3 Fotografen, die auch Freunde sind, haben die herrliche Idee Izulu Water and Environmental Conservation NPC mit einem Kalender, und ihren wundervollen Fotos hier aus Südafrika zu unterstützen.

Weihnachten steht vor der Tür und somit der Gedanke Gutes zu tun. Ein Geschenk für eure Lieben haben und zugleich Hilfe leisten, das ist doch ein wunderbarer Gedanke.

Kalender im A3 mit hochwertigen und unvergesslichen Fotos.
Preis: 35 Euro + 5 Euro Versandkosten.

Die Bestellung mit Adresse bitte an info@izuluwater.org schicken.

Oder einfach den Betrag auf foldenges Konto überweisen:

IZULU WATER - Luxembourg
BCEE: IBAN LU88 0019 5255 2038 0000
BIC: BCEELULL

Vermerk – (x) Kalender und eure Email-Adresse damit wir Kontakt aufnehmen können.

Lieferung in 2 Wochen.Medien

09.05.2019

Izulu Water vertreten durch Yasmine Hémès und Viviane Benassutti im Interview bei Marie Gales RTL Radio.

RTL Yasmine.mp3 (5.04MB)
RTL Yasmine.mp3 (5.04MB)10.05.2019 

Izulu Water vertreten durch Yasmine Hémès im Interview bei Dan Spogen in RTL TV - Live! Planet People

Presentation "Waasser géint den Duuscht"

10.05.2019 

Hier einige Eindrücke der ersten Präsentation von Izulu Water. Danke an unseren Député-maire Georges Engel, der mit seiner Rede unsere Präsentation eingeleitet hat.

 

Besprechung

12.05.2019 

Besprechung mit unserem Minister Frau Carole Dieschbourg. Izulu Water war vertreten durch Yasmine Hémès und Annett Lebon.
Neue Spendenaktion

Mai 2019 

Die Rock-Band Dorfterror.de aus Deutschland - wird als Sponsor für unseren Wassergraben Nummer 11 wirken.